ชุมชนหลังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Share Button

ชุมชนหลังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดหญ้า 17 ถนน ลาดหญ้า แขวง คลองสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มีประชากรชายจำนวน 169 คน และประชากรหญิงจำนวน 171 คน รวมเป็น 340 คน

ชุมชนหลังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 33 หลัง ชุมชนหลังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดหญ้า 17

ถนน: ลาดหญ้า

แขวง: คลองสาน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 169 คน

ประชากรหญิง: 171 คน

ประชากรรวม: 340 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 33 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button