ชุมชนหลังโรงน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี

Share

ชุมชนหลังโรงน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลังโรงน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี มีประชากรชายจำนวน 81 คน และประชากรหญิงจำนวน 101 คน รวมเป็น 182 คน

ชุมชนหลังโรงน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 41 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 38 หลัง ชุมชนหลังโรงน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 5

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 81 คน

ประชากรหญิง: 101 คน

ประชากรรวม: 182 คน

จำนวนครัวเรือน: 41 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 38 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share