ชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ

Share Button

ชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 2 ถนน จรัญสนิทวงศ์ 2 แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ มีประชากรชายจำนวน 449 คน และประชากรหญิงจำนวน 549 คน รวมเป็น 998 คน

ชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 212 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 190 หลัง ชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังโรงกรองน้ำภาษีเจริญ

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 2

ถนน: จรัญสนิทวงศ์ 2

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 449 คน

ประชากรหญิง: 549 คน

ประชากรรวม: 998 คน

จำนวนครัวเรือน: 212 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 190 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button