ชุมชนหลังสามร้อยห้อง

Share Button

ชุมชนหลังสามร้อยห้อง ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 107 (ประดู่ 1) ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังสามร้อยห้อง มีประชากรชายจำนวน 277 คน และประชากรหญิงจำนวน 358 คน รวมเป็น 635 คน

ชุมชนหลังสามร้อยห้อง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนหลังสามร้อยห้อง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังสามร้อยห้อง

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 107 (ประดู่ 1)

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 277 คน

ประชากรหญิง: 358 คน

ประชากรรวม: 635 คน

จำนวนครัวเรือน: 132 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button