ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น

Share Button

ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองลาดพร้าว ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น มีประชากรชายจำนวน 173 คน และประชากรหญิงจำนวน 201 คน รวมเป็น 374 คน

ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 85 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังสมาคมโรงเรียนไทย-ญี่ปุ่น

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองลาดพร้าว

ถนน: พระราม 9

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 173 คน

ประชากรหญิง: 201 คน

ประชากรรวม: 374 คน

จำนวนครัวเรือน: 85 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button