ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก

Share Button

ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มิตรวิถี ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก มีประชากรชายจำนวน 463 คน และประชากรหญิงจำนวน 454 คน รวมเป็น 917 คน

ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 207 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 172 หลัง ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มิตรวิถี

ถนน: ศรีนครินทร์

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 463 คน

ประชากรหญิง: 454 คน

ประชากรรวม: 917 คน

จำนวนครัวเรือน: 207 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 172 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button