ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์

Share Button

ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2532

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน ศาลาธรรมสพน์ แขวง ศาลาธรรมสพน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ มีประชากรชายจำนวน 630 คน และประชากรหญิงจำนวน 759 คน รวมเป็น 1,389 คน

ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 277 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 182 หลัง ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2532

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: ศาลาธรรมสพน์

แขวง: ศาลาธรรมสพน์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 630 คน

ประชากรหญิง: 759 คน

ประชากรรวม: 1,389 คน

จำนวนครัวเรือน: 277 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 182 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button