ชุมชนหลังสถานีทองหล่อ

Share Button

ชุมชนหลังสถานีทองหล่อ ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ทองหล่อ ถนน สุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังสถานีทองหล่อ มีประชากรชายจำนวน 46 คน และประชากรหญิงจำนวน 43 คน รวมเป็น 89 คน

ชุมชนหลังสถานีทองหล่อ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 28 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 22 หลัง ชุมชนหลังสถานีทองหล่อ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังสถานีทองหล่อ

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ทองหล่อ

ถนน: สุขุมวิท 55

แขวง: คลองตันเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 46 คน

ประชากรหญิง: 43 คน

ประชากรรวม: 89 คน

จำนวนครัวเรือน: 28 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 22 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button