ชุมชนหลังสถานีตำรวจเก่าประเวศ

Share Button

ชุมชนหลังสถานีตำรวจเก่าประเวศ ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่15 หลังสถานีตำรวจเก่าประเวศ ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังสถานีตำรวจเก่าประเวศ มีประชากรชายจำนวน 151 คน และประชากรหญิงจำนวน 172 คน รวมเป็น 323 คน

ชุมชนหลังสถานีตำรวจเก่าประเวศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 71 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 62 หลัง ชุมชนหลังสถานีตำรวจเก่าประเวศ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังสถานีตำรวจเก่าประเวศ

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่15 หลังสถานีตำรวจเก่าประเวศ

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 151 คน

ประชากรหญิง: 172 คน

ประชากรรวม: 323 คน

จำนวนครัวเรือน: 71 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 62 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button