ชุมชนหลังศูนย์จันฉิมไพบูลย์

Share Button

ชุมชนหลังศูนย์จันฉิมไพบูลย์ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ริมทางรถไฟ ถนน ริมทางรถไฟ แขวง บางยี่เรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังศูนย์จันฉิมไพบูลย์ มีประชากรชายจำนวน 296 คน และประชากรหญิงจำนวน 330 คน รวมเป็น 626 คน

ชุมชนหลังศูนย์จันฉิมไพบูลย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนหลังศูนย์จันฉิมไพบูลย์ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังศูนย์จันฉิมไพบูลย์

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ริมทางรถไฟ

ถนน: ริมทางรถไฟ

แขวง: บางยี่เรือ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 296 คน

ประชากรหญิง: 330 คน

ประชากรรวม: 626 คน

จำนวนครัวเรือน: 166 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button