ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร

Share Button

ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศูนย์การค้าวรจักร ถนน จักรพรรดิพงษ์ แขวง คลองมหานาค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร มีประชากรชายจำนวน 98 คน และประชากรหญิงจำนวน 84 คน รวมเป็น 182 คน

ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 45 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังศูนย์การค้าวรจักร

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศูนย์การค้าวรจักร

ถนน: จักรพรรดิพงษ์

แขวง: คลองมหานาค

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 98 คน

ประชากรหญิง: 84 คน

ประชากรรวม: 182 คน

จำนวนครัวเรือน: 45 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button