ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทร์เกษม

Share Button

ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทร์เกษม ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ซ.อาภาภิรมย์ ถนน รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทร์เกษม มีประชากรชายจำนวน 100 คน และประชากรหญิงจำนวน 132 คน รวมเป็น 232 คน

ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทร์เกษม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทร์เกษม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวิทยาลัยครูจันทร์เกษม

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12 ซ.อาภาภิรมย์

ถนน: รัชดาภิเษก

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 100 คน

ประชากรหญิง: 132 คน

ประชากรรวม: 232 คน

จำนวนครัวเรือน: 132 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button