ชุมชนหลังวัดใหม่วิเชียร

Share

ชุมชนหลังวัดใหม่วิเชียร ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดราชสิทธาราม ถนน อิสรภาพ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังวัดใหม่วิเชียร มีประชากรชายจำนวน 127 คน และประชากรหญิงจำนวน 285 คน รวมเป็น 412 คน

ชุมชนหลังวัดใหม่วิเชียร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนหลังวัดใหม่วิเชียร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดใหม่วิเชียร

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดราชสิทธาราม

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 127 คน

ประชากรหญิง: 285 คน

ประชากรรวม: 412 คน

จำนวนครัวเรือน: 87 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share