ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า(สี่พระยา)

Share Button

ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า(สี่พระยา) ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนน – แขวง สี่พระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า(สี่พระยา) มีประชากรชายจำนวน 1,373 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,819 คน รวมเป็น 3,142 คน

ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า(สี่พระยา) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 768 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 505 หลัง ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า(สี่พระยา) มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า(สี่พระยา)

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังวัดแก้วแจ่มฟ้า

ถนน: –

แขวง: สี่พระยา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,373 คน

ประชากรหญิง: 1,819 คน

ประชากรรวม: 3,142 คน

จำนวนครัวเรือน: 768 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 505 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button