ชุมชนหลังวัดลานบุญ

Share Button

ชุมชนหลังวัดลานบุญ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน อ่อนนุช แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหลังวัดลานบุญ มีประชากรชายจำนวน 425 คน และประชากรหญิงจำนวน 364 คน รวมเป็น 789 คน

ชุมชนหลังวัดลานบุญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 255 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนหลังวัดลานบุญ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดลานบุญ

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 425 คน

ประชากรหญิง: 364 คน

ประชากรรวม: 789 คน

จำนวนครัวเรือน: 255 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button