ชุมชนหลังวัดราชนัดดา

Share Button

ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังวัดราชนัดดา ถนน ราชดำเนินกลาง / ดินสอ แขวง บวรนิเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหลังวัดราชนัดดา มีประชากรชายจำนวน 437 คน และประชากรหญิงจำนวน 673 คน รวมเป็น 1,110 คน

ชุมชนหลังวัดราชนัดดา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 184 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 168 หลัง ชุมชนหลังวัดราชนัดดา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดราชนัดดา

เขต: พระนคร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังวัดราชนัดดา

ถนน: ราชดำเนินกลาง / ดินสอ

แขวง: บวรนิเวศ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 437 คน

ประชากรหญิง: 673 คน

ประชากรรวม: 1,110 คน

จำนวนครัวเรือน: 184 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 168 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button