ชุมชนหลังวัดรางบัว

Share Button

ชุมชนหลังวัดรางบัว ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลังวัดรางบัว มีประชากรชายจำนวน 132 คน และประชากรหญิงจำนวน 133 คน รวมเป็น 265 คน

ชุมชนหลังวัดรางบัว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 49 หลัง ชุมชนหลังวัดรางบัว มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดรางบัว

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 6

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 132 คน

ประชากรหญิง: 133 คน

ประชากรรวม: 265 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 49 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button