ชุมชนหลังวัดมักกะสัน

Share Button

ชุมชนหลังวัดมักกะสัน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ด้านหลังวัดมักกะสัน ถนน เพชรบุรี แขวง มักกะสัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหลังวัดมักกะสัน มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 175 คน รวมเป็น 390 คน

ชุมชนหลังวัดมักกะสัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 54 หลัง ชุมชนหลังวัดมักกะสัน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดมักกะสัน

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ด้านหลังวัดมักกะสัน

ถนน: เพชรบุรี

แขวง: มักกะสัน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 175 คน

ประชากรรวม: 390 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 54 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button