ชุมชนหลังวัดพิชัยญาติ

Share Button

ชุมชนหลังวัดพิชัยญาติ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดพิชัยญาติ ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังวัดพิชัยญาติ มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 271 คน รวมเป็น 486 คน

ชุมชนหลังวัดพิชัยญาติ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 118 หลัง ชุมชนหลังวัดพิชัยญาติ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดพิชัยญาติ

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดพิชัยญาติ

ถนน: สมเด็จเจ้าพระยา

แขวง: สมเด็จเจ้าพระยา

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 271 คน

ประชากรรวม: 486 คน

จำนวนครัวเรือน: 166 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 118 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button