ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม

Share Button

ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยวัดปทุมวนาราม ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม มีประชากรชายจำนวน 2,892 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,208 คน รวมเป็น 6,100 คน

ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,260 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 516 หลัง ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยวัดปทุมวนาราม

ถนน: พระราม 1

แขวง: ปทุมวัน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 2,892 คน

ประชากรหญิง: 3,208 คน

ประชากรรวม: 6,100 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,260 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 516 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button