ชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม

Share Button

ชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เปรมฤทัย ถนน สุขุมวิท 62 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม มีประชากรชายจำนวน 218 คน และประชากรหญิงจำนวน 241 คน รวมเป็น 459 คน

ชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดบุญรอดธรรมาราม

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เปรมฤทัย

ถนน: สุขุมวิท 62

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 218 คน

ประชากรหญิง: 241 คน

ประชากรรวม: 459 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button