ชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์

Share Button

ชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 28 ถนน เพชรเกษม แขวง คูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์ มีประชากรชายจำนวน 380 คน และประชากรหญิงจำนวน 580 คน รวมเป็น 960 คน

ชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 240 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 170 หลัง ชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดคูหาสวรรค์

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 28

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: คูหาสวรรค์

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 380 คน

ประชากรหญิง: 580 คน

ประชากรรวม: 960 คน

จำนวนครัวเรือน: 240 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 170 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button