ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์

Share Button

ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังวัดกาญจนสิงหาสน์ ถ.ฉิมพลี – วัดเงิน ถนน แก้ว-เงิน-ทอง แขวง คลองชักพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ มีประชากรชายจำนวน 97 คน และประชากรหญิงจำนวน 102 คน รวมเป็น 199 คน

ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 51 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังวัดกาญจนสิงหาสน์ ถ.ฉิมพลี – วัดเงิน

ถนน: แก้ว-เงิน-ทอง

แขวง: คลองชักพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 97 คน

ประชากรหญิง: 102 คน

ประชากรรวม: 199 คน

จำนวนครัวเรือน: 51 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button