ชุมชนหลังปั้มน้ำมันเอสโซ่

Share Button

ชุมชนหลังปั้มน้ำมันเอสโซ่ ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังปั้มน้ำมันเอสโซ่ ถนน พระราม 3 แขวง บางโพงพาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังปั้มน้ำมันเอสโซ่ มีประชากรชายจำนวน 204 คน และประชากรหญิงจำนวน 244 คน รวมเป็น 448 คน

ชุมชนหลังปั้มน้ำมันเอสโซ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 99 หลัง ชุมชนหลังปั้มน้ำมันเอสโซ่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังปั้มน้ำมันเอสโซ่

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังปั้มน้ำมันเอสโซ่

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางโพงพาง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 204 คน

ประชากรหญิง: 244 คน

ประชากรรวม: 448 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 99 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button