ชุมชนหลังบ้านมุทิตา

Share Button

ชุมชนหลังบ้านมุทิตา ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังบ้านมุทิตา ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังบ้านมุทิตา มีประชากรชายจำนวน 125 คน และประชากรหญิงจำนวน 97 คน รวมเป็น 222 คน

ชุมชนหลังบ้านมุทิตา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 67 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 62 หลัง ชุมชนหลังบ้านมุทิตา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังบ้านมุทิตา

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังบ้านมุทิตา

ถนน: สรรพาวุธ

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 125 คน

ประชากรหญิง: 97 คน

ประชากรรวม: 222 คน

จำนวนครัวเรือน: 67 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 62 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button