ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา

Share Button

ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมทางรถไฟแปดริ้ว ถนน หลานหลวง แขวง สี่แยกมหานาค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา มีประชากรชายจำนวน 346 คน และประชากรหญิงจำนวน 422 คน รวมเป็น 768 คน

ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 261 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 197 หลัง ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมทางรถไฟแปดริ้ว

ถนน: หลานหลวง

แขวง: สี่แยกมหานาค

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 346 คน

ประชากรหญิง: 422 คน

ประชากรรวม: 768 คน

จำนวนครัวเรือน: 261 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 197 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button