ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร

Share Button

ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 55 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร มีประชากรชายจำนวน 1,266 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,374 คน รวมเป็น 2,640 คน

ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 629 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 419 หลัง ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 55

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,266 คน

ประชากรหญิง: 1,374 คน

ประชากรรวม: 2,640 คน

จำนวนครัวเรือน: 629 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 419 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button