ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร

Share Button

ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 76 ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร มีประชากรชายจำนวน 400 คน และประชากรหญิงจำนวน 410 คน รวมเป็น 810 คน

ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 158 หลัง ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 76

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 400 คน

ประชากรหญิง: 410 คน

ประชากรรวม: 810 คน

จำนวนครัวเรือน: 190 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 158 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button