ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์

Share Button

ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ซ.ลาดพร้าว 41 ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ มีประชากรชายจำนวน 241 คน และประชากรหญิงจำนวน 268 คน รวมเป็น 509 คน

ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13 ซ.ลาดพร้าว 41

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 241 คน

ประชากรหญิง: 268 คน

ประชากรรวม: 509 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button