ชุมชนหลังตลาดวัดไทร

Share Button

ชุมชนหลังตลาดวัดไทร ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 แขวงบางขุนเทียน ถนน  แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังตลาดวัดไทร มีประชากรชายจำนวน 253 คน และประชากรหญิงจำนวน 350 คน รวมเป็น 603 คน

ชุมชนหลังตลาดวัดไทร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 140 หลัง ชุมชนหลังตลาดวัดไทร มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังตลาดวัดไทร

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 แขวงบางขุนเทียน

ถนน: 

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 253 คน

ประชากรหญิง: 350 คน

ประชากรรวม: 603 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 140 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button