ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ

Share Button

ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกข้างโรงหนังเฉลิมรัฐ ถนน เตชะวณิช แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ มีประชากรชายจำนวน 210 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 430 คน

ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 126 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 103 หลัง ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกข้างโรงหนังเฉลิมรัฐ

ถนน: เตชะวณิช

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 210 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 430 คน

จำนวนครัวเรือน: 126 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 103 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button