ชุมชนหลังตลาดนครหลวง

Share Button

ชุมชนหลังตลาดนครหลวง ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังศูนย์การค้าตลาดนครหลวง ถนน – แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลังตลาดนครหลวง มีประชากรชายจำนวน 405 คน และประชากรหญิงจำนวน 440 คน รวมเป็น 845 คน

ชุมชนหลังตลาดนครหลวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนหลังตลาดนครหลวง มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังตลาดนครหลวง

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังศูนย์การค้าตลาดนครหลวง

ถนน: –

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 405 คน

ประชากรหญิง: 440 คน

ประชากรรวม: 845 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button