ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสร์ทหารบก

Share Button

ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสร์ทหารบก ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรงข้ามวัดบางบัว ถนน  แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสร์ทหารบก มีประชากรชายจำนวน 185 คน และประชากรหญิงจำนวน 135 คน รวมเป็น 320 คน

ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสร์ทหารบก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 69 หลัง ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสร์ทหารบก มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสร์ทหารบก

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรงข้ามวัดบางบัว

ถนน: 

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 185 คน

ประชากรหญิง: 135 คน

ประชากรรวม: 320 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 69 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button