ชุมชนหลังกรมทางหลวง

Share Button

ชุมชนหลังกรมทางหลวง ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรงข้ามชุมชนสระแก้วริมทางรถไฟ ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนหลังกรมทางหลวง มีประชากรชายจำนวน 174 คน และประชากรหญิงจำนวน 180 คน รวมเป็น 354 คน

ชุมชนหลังกรมทางหลวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 90 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนหลังกรมทางหลวง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลังกรมทางหลวง

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรงข้ามชุมชนสระแก้วริมทางรถไฟ

ถนน: พระราม 6

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 174 คน

ประชากรหญิง: 180 คน

ประชากรรวม: 354 คน

จำนวนครัวเรือน: 90 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button