ชุมชนหลักสี่

Share Button

ชุมชนหลักสี่ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 200 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหลักสี่ มีประชากรชายจำนวน 126 คน และประชากรหญิงจำนวน 151 คน รวมเป็น 277 คน

ชุมชนหลักสี่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 108 หลัง ชุมชนหลักสี่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลักสี่

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: เลขที่ 200

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 126 คน

ประชากรหญิง: 151 คน

ประชากรรวม: 277 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 108 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button