ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99

Share Button

ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 มีประชากรชายจำนวน 130 คน และประชากรหญิงจำนวน 197 คน รวมเป็น 327 คน

ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 57 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99

เขต: หลักสี่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: ตลาดบางเขน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 130 คน

ประชากรหญิง: 197 คน

ประชากรรวม: 327 คน

จำนวนครัวเรือน: 57 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button