ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่

Share Button

ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ถนน รามคำแหง แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ มีประชากรชายจำนวน 235 คน และประชากรหญิงจำนวน 215 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 6

ถนน: รามคำแหง

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 235 คน

ประชากรหญิง: 215 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button