ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บน

Share Button

ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บน ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 25 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บน มีประชากรชายจำนวน 183 คน และประชากรหญิงจำนวน 225 คน รวมเป็น 408 คน

ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 153 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 113 หลัง ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บน

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 25

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 183 คน

ประชากรหญิง: 225 คน

ประชากรรวม: 408 คน

จำนวนครัวเรือน: 153 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 113 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button