ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม

Share

ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม มีประชากรชายจำนวน 248 คน และประชากรหญิงจำนวน 263 คน รวมเป็น 511 คน

ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: ฉลองกรุง

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 248 คน

ประชากรหญิง: 263 คน

ประชากรรวม: 511 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share