ชุมชนหรรษา 79

Share Button

ชุมชนหรรษา 79 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหรรษา 79 มีประชากรชายจำนวน 756 คน และประชากรหญิงจำนวน 777 คน รวมเป็น 1,533 คน

ชุมชนหรรษา 79 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 337 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 291 หลัง ชุมชนหรรษา 79 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหรรษา 79

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 756 คน

ประชากรหญิง: 777 คน

ประชากรรวม: 1,533 คน

จำนวนครัวเรือน: 337 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 291 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button