ชุมชนหรรษา 1

Share Button

ชุมชนหรรษา 1 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.หรรษา 1 ถนน เพชรเกษม 81 (มาเจริญ) แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหรรษา 1 มีประชากรชายจำนวน 520 คน และประชากรหญิงจำนวน 580 คน รวมเป็น 1,100 คน

ชุมชนหรรษา 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 450 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนหรรษา 1 มีกรรมการชุมชน 26 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหรรษา 1

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.หรรษา 1

ถนน: เพชรเกษม 81 (มาเจริญ)

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 520 คน

ประชากรหญิง: 580 คน

ประชากรรวม: 1,100 คน

จำนวนครัวเรือน: 450 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 26 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button