ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์

Share Button

ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ มีประชากรชายจำนวน 325 คน และประชากรหญิงจำนวน 345 คน รวมเป็น 670 คน

ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 167 หลัง ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 325 คน

ประชากรหญิง: 345 คน

ประชากรรวม: 670 คน

จำนวนครัวเรือน: 190 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 167 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button