ชุมชนหรรษาร่วมใจ

Share

ชุมชนหรรษาร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหรรษาร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 459 คน และประชากรหญิงจำนวน 533 คน รวมเป็น 992 คน

ชุมชนหรรษาร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 340 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 295 หลัง ชุมชนหรรษาร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 19 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหรรษาร่วมใจ

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 459 คน

ประชากรหญิง: 533 คน

ประชากรรวม: 992 คน

จำนวนครัวเรือน: 340 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 295 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 19 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share