ชุมชนหรรษามาเจริญ

Share Button

ชุมชนหรรษามาเจริญ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหรรษามาเจริญ มีประชากรชายจำนวน 413 คน และประชากรหญิงจำนวน 460 คน รวมเป็น 873 คน

ชุมชนหรรษามาเจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 246 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 220 หลัง ชุมชนหรรษามาเจริญ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหรรษามาเจริญ

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 413 คน

ประชากรหญิง: 460 คน

ประชากรรวม: 873 คน

จำนวนครัวเรือน: 246 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 220 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button