ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา

Share Button

ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 320 คน และประชากรหญิงจำนวน 330 คน รวมเป็น 650 คน

ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 175 หลัง ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหรรษาชัยพัฒนา

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 320 คน

ประชากรหญิง: 330 คน

ประชากรรวม: 650 คน

จำนวนครัวเรือน: 190 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 175 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button