ชุมชนหรรษากรมที่ดิน

Share Button

ชุมชนหรรษากรมที่ดิน ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหรรษากรมที่ดิน มีประชากรชายจำนวน 580 คน และประชากรหญิงจำนวน 230 คน รวมเป็น 810 คน

ชุมชนหรรษากรมที่ดิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 320 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 315 หลัง ชุมชนหรรษากรมที่ดิน มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหรรษากรมที่ดิน

เขต: หนองแขม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 580 คน

ประชากรหญิง: 230 คน

ประชากรรวม: 810 คน

จำนวนครัวเรือน: 320 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 315 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button