ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง(สุเหร่าซีรอ)

Share

ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง(สุเหร่าซีรอ) ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง(สุเหร่าซีรอ) มีประชากรชายจำนวน 415 คน และประชากรหญิงจำนวน 435 คน รวมเป็น 850 คน

ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง(สุเหร่าซีรอ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 147 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 142 หลัง ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง(สุเหร่าซีรอ) มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง(สุเหร่าซีรอ)

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: ราษฎร์พัฒนา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 415 คน

ประชากรหญิง: 435 คน

ประชากรรวม: 850 คน

จำนวนครัวเรือน: 147 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 142 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share