ชุมชนหมู่ 8 ร่วมใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนหมู่ 8 ร่วมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยมาดี ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 8 ร่วมใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 121 คน และประชากรหญิงจำนวน 116 คน รวมเป็น 237 คน

ชุมชนหมู่ 8 ร่วมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 31 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 31 หลัง ชุมชนหมู่ 8 ร่วมใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 8 ร่วมใจพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยมาดี

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 121 คน

ประชากรหญิง: 116 คน

ประชากรรวม: 237 คน

จำนวนครัวเรือน: 31 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 31 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button