ชุมชนหมู่ 6 ร่วมใจ

Share Button

ชุมชนหมู่ 6 ร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนหมู่ 6 ร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 305 คน และประชากรหญิงจำนวน 290 คน รวมเป็น 595 คน

ชุมชนหมู่ 6 ร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 133 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนหมู่ 6 ร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 6 ร่วมใจ

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 305 คน

ประชากรหญิง: 290 คน

ประชากรรวม: 595 คน

จำนวนครัวเรือน: 133 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button