ชุมชนหมู่ 5

Share Button

ชุมชนหมู่ 5 ตั้งอยู่ในเขตคันนายาว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน รามอินทรา แขวง คันนายาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนหมู่ 5 มีประชากรชายจำนวน 215 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 435 คน

ชุมชนหมู่ 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 145 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 109 หลัง ชุมชนหมู่ 5 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนหมู่ 5

เขต: คันนายาว

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คันนายาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 215 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 435 คน

จำนวนครัวเรือน: 145 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 109 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button